EU:s beslut och direktiv

EU har olika bestämmelser som styr medlemsländernas lagstiftning.

Det finns fyra slag av bestämmelser: förordningar, direktiv, beslut och rekommendationer.

EU:s förordningar, direktiv och beslut är starkare än medlemsländernas egna beslut och lagar. Alla medlemsländer måste följa dem.

Förordning och direktiv

En förordning är den starkaste bestämmelsen. Den gäller i alla medlemsländer och de enskilda länderna kan inte ändra på den.

Ett direktiv är en anvisning om en lag som varje medlemsland måste stifta.

Beslut och rekommendation

Ett beslut kompletterar förordningarna och direktiven. Ofta rör besluten bara ett eller några medlemsländer.

En rekommendation är den mildaste bestämmelsen. Den är medlemsländerna inte tvungna att följa.

EU:s institutioner

Ministerrådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen är EU:s viktigaste institutioner. Europeiska rådet är möten som medlemsländernas ledare samlas till.

På bilden ser du Europeiska kommissionens hus.

Europeiska rådet

I Europeiska rådet samlas medlemsländernas ledare, alltså regeringscheferna och statscheferna. De samlas minst två gånger om året.

I Europeiska rådet behandlas EU:s viktigaste politiska frågor.

Europeiska rådet behandlar också aktuella internationella frågor som har att göra med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Ministerrådet

EU:s viktigaste beslutsorgan är ministerrådet. Ministerrådet kallas också Europeiska unionens råd. Rådet består av ministrar från alla medlemsländerna.

Vilka ministrar som sitter med i rådet beror på vilket ärende som behandlas. När man till exempel behandlar utrikesfrågor så är det utrikesministrarna som deltar och när man behandlar jordbruksfrågor så är det jordbruksministrarna som deltar.

Ministerrådet ger förordningar, direktiv och beslut. Rådet har en lagstiftande makt som det delar med Europaparlamentet. Rådet beslutar tillsammans med Europaparlamentet om EU:s budget.

Rådet godkänner internationella avtal som kommissionen först har förhandlat om.

Medlemsländerna fungerar turvis som ordförande för rådet, sex månader i taget.

Europaparlamentet

Europaparlamentet sammanträder på två olika ställen: I Bryssel i Belgien och i Strasbourg i Frankrike.

Europaparlamentet representerar alla medborgare i Europeiska unionen.

Invånarna i varje medlemsland väljer genom val sina egna ledamöter, alltså medlemmar, till parlamentet. Ledamöterna väljs för fem år i taget.

Hur många platser varje medlemsland har i parlamentet beror på hur många invånare landet har. Det betyder att de stora länderna har flera ledamöter än de små länderna.

Parlamentet stiftar EU:s lagar tillsammans med ministerrådet. Parlamentet godkänner också EU:s budget.

Pengar får EU främst via medlemsavgifter som medlemsländerna betalar. De stora medlemsländerna i EU betalar högre medlemsavgifter än de små medlemsländerna.

Parlamentet godkänner utnämningen av kommissionens ordförande och har också rätt att upplösa kommissionen. Parlamentet övervakar unionens verksamhet och ledamöterna har rätt att ställa frågor till kommissionen och ministerrådet.

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionens medlemmar kallas för kommissionärer. De väljs för fem år i taget.

Europeiska kommissionen har rätt att bestämma om mycket. Den måste driva hela unionens intressen och får inte ta emot order av medlemsländerna.

Kommissionen gör lagförslag. Den verkställer också ministerrådets beslut. Kommissionen gör också upp ett förslag till EU:s budget.

Kommissionen är ansvarig inför Europaparlamentet. Det betyder att alla medlemmar i kommissionen måste avgå om kommissionen inte får parlamentets förtroende.

Domstolen

EU:s domstol ska se till att EU:s lagar och också medlemsländernas lagar stämmer överens med EU:s grundfördrag.

Domstolen avgör också om medlemsländernas lagar stämmer överens med EU:s förordningar och direktiv.

Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen väljs för fem år, alltså lika länge som parlamentets valperiod varar.

Medborgarna i EU:s medlemsländer kan klaga hos ombudsmannen om de tycker att de har blivit orättvist behandlade. Ombudsmannen undersöker klagomålen och kan kräva att orättvisor rättas till.

Ombudsmannen är helt oberoende och höär inte till något parti.

Så här fattas besluten inom EU

Europaparlamentet håller årligen sex möten i Bryssel.

Alla EU:s institutioner deltar på något sätt i beslutsfattandet.

Så här fattas besluten inom EU:

1. Kommissionen gör ett förslag till ny lagstiftning.
2. Parlamentet och ministerrådet fattar oftast tillsammans ett beslut om förslaget.
3. Kommissionen övervakar att alla medlemsländer följer beslutet.
4. Domstolen löser tvister om det uppstår sådana.

 

Texten på den här sidan är tagen ur den lättlästa broschyren Europeiska unionen och Europavalet.